พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง

พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง
บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด บ้านเกิด หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการศาสนสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม ได้สร้างไว้ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙

จัดสร้างโรงเรียน จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ที่ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และให้การอุปถัมภ์ตลอดมา

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙–๒๕๓๒

ดำเนินการก่อสร้างวัด ประจำอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และสร้างโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และดำเนินการก่อสร้างบ้านพักแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

จัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลา พร้อมแท่นพระประทานไว้ ณ สวนสุขภาพกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

ร่วมสมทบทุนจัดสร้างหอสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๒๖ มีนาคม ๒๕๓๘

ร่วมทอดผ้าป่า บ้านเหล่างิ้ว อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๘

บริจาคทำบุญที่ วัดป่าม่วง ๔ รายการ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

บริจาคเงินสร้างพระพุทธรูปหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

บริจาคสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป หน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
บริจาคเงินร่วมตั้งมูลนิธิ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน)
บริจาค ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ๑๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวนเงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
บริจาคซื้อเครื่องปรับอากาศให้ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
บริจาคซื้อเครื่องออกกำลังกายให้ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
บริจาคร่วมทอดผ้าป่า วัดป่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
บริจาคร่วมทอดผ้าป่า บ้านเหล่างิ้ว จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๗ มกราคม ๒๕๓๙
บริจาคซื้อเครื่องอัดสำเนาให้ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
บริจาคเงินซื้อผ้าห่ม แจกประชาชนที่ วัดป่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕ เมษายน ๒๕๓๙

บริจาคเงินทำป้าย โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๙

บริจาคเงินสร้างศาลา วัดป่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๑๓ มกราคม ๒๕๔๐

บริจาคเงินสร้างห้องน้ำให้ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

บริจาคเงินซื้อฉัตร ให้โรงพักสถานีตำรวจภูธรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๐

บริจาคเงินสร้างศาลา วัดป่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
บริจาคสร้างพระพุทธรูปไว้ที่ วัดป่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

บริจาคสร้างอุโบสถ วัดเหล่างิ้ว จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

บริจาคเงินสร้างศาลา วัดป่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน)

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

๑๒ สิงหาคม  ๒๕๔๑

    ถวายพระอาจารย์บุญโฮม ซื้อที่ดินบ้านเหล่างิ้ว จังหวัดร้อยเอ็ด         จำนวนเงิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑

    ถวายพระอาจารย์บุญโฮม ซื้อที่ดินบ้านเหล่างิ้วเพิ่ม             จำนวนเงิน         ๖๐๐,๐๐   บาท

๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑

    ซื้อที่ดินที่เหล่างิ้วเพิ่ม                              จำนวนเงิน  ๑,๔๒๒,๔๗๓   บาท

๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๑

    ถวาย พระอาจารย์โฮมเตรียมงานวัดป่าม่วง                 จำนวนเงิน      ๑๐๐,๐๐๐   บาท

๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๑

    ถวายวัดป่าม่วง พระอาจารย์บุญโฮม                     จำนวนเงิน      ๕๐๐,๐๐๐   บาท
    บริจาคสร้างอุโบสถวัดเหล่างิ้ว                          จำนวนเงิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท
    ซื้อที่ดินบ้านเหล่างิ้วเพิ่ม                            จำนวนเงิน   ๑,๒๐๐,๐๐๐   บาท
    บริจาคสร้างศาลาวัดบ้านแจ้ง  จังหวัดร้อยเอ็ด                  จำนวนเงิน      ๑๐๐,๐๐๐    บาท
    บริจาคให้สาธารณะสุข อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด                 จำนวนเงิน         ๓๕,๐๐๐   บาท

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

๒ มกราคม ๒๕๔๒

บริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มที่บ้านเหล่างิ้ว จังหวัดร้อยเอ็ด             จำนวนเงิน      ๕๑๐,๐๐๐   บาท

๑๘ มกราคม ๒๕๔๒

ซื้อเสื้อผ้าไปแจกที่จังหวัดร้อยเอ็ด                     จำนวนเงิน        ๕๐,๐๐๐   บาท

๒๑ มกราคม ๒๕๔๒

โอนเงินให้พระอาจารย์บุญโฮม ซื้อที่ดินเพิ่ม                 จำนวนเงิน      ๘๐๐,๐๐๐   บาท

๒๔ มกราคม ๒๕๔๒

ซื้อที่ดินเพิ่ม ที่ร้อยเอ็ด (เสี่ยช้วง คุณต้อย)                     จำนวนเงิน      ๔๕๐,๐๐๐   บาท

๒๗ มกราคม ๒๕๔๒

ซื้อที่ดินบ้านเหล่างิ้วเพิ่ม                             จำนวนเงิน      ๓๕๐,๐๐๐   บาท

๓๑ มกราคม ๒๕๔๒

ซื้อเสื้อผ้าไปแจกที่ร้อยเอ็ด                        จำนวนเงิน        ๕๗,๗๗๐   บาท

๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒

    โอนเงินถวายพระอาจารย์บุญโฮม ซื้อที่ดินที่ร้อยเอ็ดเพิ่ม             จำนวนเงิน๑๐,๐๐๓,๐๕๐   บาท

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

    มอบให้คุณชุลีซื้อผ้าห่มไปแจกร้อยเอ็ด                      จำนวนเงิน        ๘๖,๙๐๐   บาท

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

    มอบให้คุณชุลีซื้อเสื้อผ้าไปแจกร้อยเอ็ด                      จำนวนเงิน        ๖๒,๑๒๕   บาท

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

    มอบให้คุณชุลี คุณหย็อง ซื้อเสื้อผ้าไปแจกร้อยเอ็ด                 จำนวนเงิน        ๙๕,๐๔๐   บาท

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒

    โอนเงินให้พระอาจารย์บุญโฮม ทำสะพานข้ามเจดีย์             จำนวนเงิน  ๑,๐๐๑,๘๐๐   บาท

๒๐ เมษายน ๒๕๔๒

    โอนเงินให้ พระอาจารย์บุญโฮมซื้อที่ดินเพิ่ม                  จำนวนเงิน      ๗๐๑,๐๐๐   บาท

๒๑ เมษายน ๒๕๔๒

    โอนเงินให้พระอาจารย์บุญโฮมซื้อที่ดินเพิ่ม                  จำนวนเงิน  ๑,๐๐๑,๑๑๐   บาท

๒๗ เมษายน ๒๕๔๒

    มอบให้คุณชุลีพร คุณหย็อง ซื้อเสื้อผ้าไปแจกร้อยเอ็ด              จำนวนเงิน        ๘๕,๘๙๕   บาท

๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

    ถวายสร้างอุโบสถ บ้านเหล่ากล้วย จังหวัดร้อยเอ็ด                จำนวนเงิน      ๒๐๐,๐๐๐   บาท
    ถวายเงินฉลองวันเกิดเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด                 จำนวนเงิน      ๒๐๐,๐๐๐   บาท
    ถวายวัดบ้านแฮด จังหวัดร้อยเอ็ด                        จำนวนเงิน      ๒๐๐,๐๐๐   บาท
    ถวายวัดท่าลาด จังหวัดร้อยเอ็ด                          จำนวนเงิน      ๒๐๐,๐๐๐   บาท

๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๒

    มอบให้ อาจารย์ชัยสิทธิ์ ติดต่อประสานงานเจดีย์ฯ                จำนวนเงิน      ๑๐๐,๐๐๐   บาท

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒

    มอบให้คุณชุลี คุณหย็อง ซื้อเสื้อผ้าแจกที่จังหวัดร้อยเอ็ด            จำนวนเงิน        ๙๙,๐๒๐   บาท

๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒

    โอนให้พระอาจารย์บุญโฮม ค่าที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่ม            จำนวนเงิน      ๖๙๐,๐๐๐   บาท

๘ สิงหาคม ๒๕๔๒

    มอบให้คุณชุลีพร คุณหย็อง ซื้อเสื้อผ้าแจกที่จังหวัดร้อยเอ็ด            จำนวนเงิน      ๑๐๐,๐๐๐   บาท

๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

    โอนให้พระอาจารย์บุญโฮม ทำสะพานเจดีย์จังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่ม        จำนวนเงิน      ๔๕๐,๕๐๐   บาท

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒

    โอนให้พระอาจารย์บุญโฮม จังหวัดร้อยเอ็ด                จำนวนเงิน      ๑๐๐,๕๐๐   บาท

๒๐ กันยายน ๒๕๔๒

    ค่าช้างหินอ่อน ๒ คู่ ไปไว้ร้อยเอ็ด                        จำนวนเงิน       ๑๓๐,๐๐๐   บาท

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

    ทอดกฐินวัดป่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด                    จำนวนเงิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท
    ทอดกฐินวัดเหล่างิ้ว จังหวัดร้อยเอ็ด                    จำนวนเงิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓

    บริจาคทำบุญตัดลูกนิมิตบ้านแคน จังหวัดร้อยเอ็ด                 จำนวนเงิน       ๑๐๐,๐๐๐   บาท
    บริจาคทำบุญวางศิลาฤกษ์ ร.ร.บ้านหนองหมื่นถ่านวิทยา จ.ร้อยเอ็ด     จำนวนเงิน       ๑๐๐,๐๐๐   บาท

๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓

    บริจาคให้วัดบ้านดอนควาย อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด            จำนวนเงิน       ๑๐๐,๐๐๐   บาท
    บริจาคให้วัดป่าธรรมรังษี เสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด                จำนวนเงิน       ๑๐๐,๐๐๐   บาท
    บริจาคให้วัดมิ่งเมือง เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด                จำนวนเงิน       ๑๐๐,๐๐๐   บาท

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓

    บริจาคให้วัดบ้านนา อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด                จำนวนเงิน        ๑๐๐,๐๐๐   บาท
    บริจาคให้วัดบ้านแพง อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด                จำนวนเงิน        ๑๐๐,๐๐๐   บาท

๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

    ซื้อที่ดินที่เหล่างิ้ว เพิ่มอีก ๓ เจ้า                         จำนวนเงิน       ๔๒๖,๐๐๐   บาท

๖ มิถุนายน ๒๕๔๓

    โอนให้พระอาจารย์บุญโฮม ค่าที่เพิ่ม  จังหวัดร้อยเอ็ด             จำนวนเงิน    ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท

๗ มิถุนายน  ๒๕๔๓

    มอบให้(คณะกรรมการ) วัดป่าม่วง ซื้อที่ดินเพิ่ม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด         จำนวนเงิน    ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท

๙ มิถุนายน ๒๕๔๓

    มอบให้พระอาจารย์บุญโฮม (ขุดดิน) จังหวัดร้อยเอ็ด            จำนวนเงิน        ๕๐๐,๐๐๐   บาท

๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

    ค่าเหมาขุดดิน พระธาตุร้อยเอ็ด                        จำนวนเงิน        ๘๐๐,๐๐๐   บาท

๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓

    โอนเงินให้พระอาจารย์บุญโฮม ค่าขุดบ่อเจดีย์                 จำนวนเงิน       ๙๐๓,๐๐๐   บาท

๔  ธันวาคม  ๒๕๔๓

    บริจาคสร้างโบสถ์บ้านเหล่างิ้วเพิ่ม                     จำนวนเงิน        ๓๗๐,๐๐๐   บาท

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

    บริจาคสร้างอุโบสถวัดบ้านเหล่างิ้วเพิ่ม                      จำนวนเงิน     ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท

๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

บริจาคทอดผ้าป่าร่วมสร้างอุโบสถวัดเหล่างิ้ว                จำนวนเงิน       ๗๐๙,๘๗๒   บาท

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

    ถวายพระอาจารบุญโฮม จังหวัดร้อยเอ็ด                     จำนวนเงิน        ๓๔๐,๐๐๐   บาท